کششهای الکترونیکی و دستی کمر و گردن
  • کاهش فشار از روی ریشه های عصبی و مفاصل (آرتروزیس)
  • تسکین درد