سی پی ام شانه
  • رفع محدودیت حرکتی شانه به دنبال شانه منجمد، التهابات تاندونی و جراحی های شانه و …
کینتک فرانسه