سی پی ام زانو
  • رفع محدودیت حرکتی زانو به دنبال جراحی و خشکی زانو
نیوایج ایتالیا (دامنه حرکتی 5- تا 120 درجه)
اتوبوک کانادا (دامنه حرکتی منحصربفرد 10- تا 135 درجه)