لیز پرتوان
  • تسریع در ترمیم بافت
  • کاهش التهاب
  • کاهش درد
فیزیولاین ایتالیا (16 وات پیوسته، 100 وات پالس) و مکترونیک ایتالیا (15 وات پیوسته)